You are here: Documents

Documents

 

1. Statute of ILIRIA College

2. Strategy (Summary) of ILIRIA College

3. Organizational Structure of ILIRIA College

4. Code of Ethics

5. Students Complaints Procedure

7. Kosovo Accreditation Agency’s Decisions and Evaluation Report for ILIRIA College

8. Evaluation Report 2009

9. Evaluation Report 2010

10. Evaluation Report 2011

11. Evaluation Report 2012

12. Evaluation Report 2013

13. Evaluation Report 2014

14. Evaluation Report 2015

15. Evaluation Report 2016 (1)

16. Evaluation Report 2016 (2)

 

Lista e dokumenteve dhe akteve juridike te disponueshme permes bibliotekes elektronike te Kolegjit ILIRIA

1. Plani Strategjik

2. Rregullorja e Sigurimit të Cilësisë

3. Plani vjetor i punës për sigurimin e cilësisë

4. Rregullorja e kërkimit shkencor

6. Rregullorja për avancim akademik

7. Raporti i Vetëvlerësimit (AQAS)

8. Raporti i Vetëvlerësimit (AKA)

9. Programi i Studimeve – Bachelor në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

10. Programi i Studimeve – Bachelor në Juridik

11. Programi i Studimeve – Bachelor në Shkenca Kompjuterike

12. Programi i Studimeve – Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

13. Programi i Studimeve – Master në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

14. Programi i Studimeve – Master në Juridik Civil

15. Programi i Studimeve – Master në Juridik Penal

16. Programi i Studimeve – Master në Inxhinieri Softverike

17. Programi i Studimeve – Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

18. Rregullorja e shoqatës Alumni

19. Statuti i Parlamentit Studentor

20. Rregullorja e apelimit nga studentët

21. Udhëzues për procedurën diciplinore të Komisionit të Etikës

22. Strategjia e ndërkombëtarizimit

23. Rregullore për punën e Senatit

24. Raporti i Cilësisë

25. Rregullore për organizimin e brendshëm – Rregullore për administratë (përshkrimi i punës dhe kushtet e punës, pozita, koeficienti i pagesës)

26. Rregullore e ngarkesës së stafit në mësimdhënie

27. Doracak për studentë

28. Doracak për Staf

29. Rregullore e rekrutimit të stafit

30. Rregullore për vlerësimin e programit të studimit

31. Rregullore për regjistrimin e studentëve në nivelin Bachelor

32. Rregullore e Studimeve Master

33. Rregullore e mësimit klinik

34. Rregullore e mësimit praktik

35. Rregullore për mësimi dhe karakteristikat e ekselencës në mësimdhënie

36. Raporti i vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga Stafi Akademik dhe Administrativ

37. Raporti i Cilësisë – Vëzhgimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies

38. Lista e publikimeve shkencore

39. Quality Review Report – Follow Up Report (by Departments)

40. Projektet dhe Bashkëpunimet Ndërkombëtare të Kolegjit ILIRIA

41. Rregullore mbi organizimin dhe punën e Këshillit Drejtues të Kolegjit ILIRIA

42. Rregullore mbi punën e Këshillave Mësimor-Shkencor të Fakulteteve

43. Rregullore për Studime të Doktoratës

44. Plani Financiar 2018-2021

45. Rregullore për Rishikim të Kurrikulës

46. Rregullore për përpilim të Kurrikulës

47. Strategjia e Mësimdhënies dhe Mësimnxënies

48. Raporti i Ekzekutimit Vjetor Buxhetor

49. Raporti Semestratl i Mësimdhënies

50. Raporti Semestral i Vlerësimit të Studentëve

51. Plani për Kërkim Shkencor

52. Strategjia për trajtimin e mossuksesit dhe braktisjes

53. Rregullore për privaci dhe siguri të të dhënave

54. Rregullore për Siguri dhe Shëndet në Punë

55. Rregullore për Bibliotekën

56. Katalogu i Librave dhe Qasjes në Revista Shkencore

57. Raporti vjetor i mobilitetit të stafit dhe studentëve

58. Plani për shërbim ndaj komunitetit

59. Rregullore mbi mënyrën e notimit me teste

60. Rregullore mbi procesverbalet e notave

61. Rregullore për shërbime pa pagesë studentëve

62. Rregullore për Bibliotekën Elektronike

63. Rregullore për Qendrën për Përkrahjen e të diplomuarve

64. Rregullore për konsultime online

65. Rregullore për institutet kërkimore (Qendrat Kërkimore)

66. Rregullore për marrëdhënien e punës 

67. Rregullore për bashkëpunimin professor-asistent

68. Rregullore për mësimdhënësit

69. Rregullore për mentorime

70. Rregullore për konsultimet në studimet Master

71. Rregullore për organizimin e provimeve

72. Rregullore për zëvendësimin/kompenzimin e ligjeratave të humbura

73. Rregullore për procedurat e mbrojtjes së punimit të diplomës

74. Rregullore për provimet Master

75. Rregullore për transferimin e studentëve

76. Rregullore për zyrën e kontabilitetit

77. Rregullore për përpilimin e detyrave të privimeve dhe kolokiumeve

78. Rregullore për çmimin “Student i Dalluar”

79. Rregullore për mbrojtje nga zjarri

80. Rregullore mbi pagat

81. Rregullore për Qendrën e Karrierës

82. Rregullore për përkrahjen e Alumni

83. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës

84. Rregullore për project propozimet hulumtuese

85. Rregullore për ID kartelat

86. Rregullore mbi vëzhgimin e të mësuarit dhe mësimdhënies

87. Rregullore mbi vëzhgimin vjetor të procesit të të mësuarit dhe mësimdhënies

88. Rregullore mbi botimin e teksteve

89. Rregullore mbi ndarjen e Bursave

90. Rregullore për Televizionin Intern

91. Rregullore për përdorimin e gjuhës dhe informatën kthyese në procesin e vëzhgimit

92. Rregullore për honoraret për veprimtaritë botuese

93. Rregullore mbi barazinë dhe cilësinë e mësimdhënies

 

 

Erasmus+

ILIRIA College – European Quality Award

ILIRIA College Vacancy 2012/2013

ILIRIA International Review

Thank You USA

ILIRIA Debate Club

Omer Kaleshi Gallery

ILIRIA College honored Philip Kotler with the title “Doctor Honoris Causa”

Publications