Kolegji ILIRIA


Kolegji ILIRIA është një institucion modern, ku gërshetohet tradita arsimore shqiptare me konceptet bashkëkohore të arsimit dhe edukimit. Një institucion me në qendër studentin dhe vetëm studentin është filozofia themelore e Kolegjit ILIRIA.

Ky kolegj është themeluar dhe funksionon pikërisht për të siguruar arsim cilësor për brezat e rinj.
Stafi, planprogramet, materialet mësimore, metodologjia e mësimdhënies, pajisjet, ambientet, aktivitetet, etj. janë të gjitha në shërbim të formimit cilësor të çdo studenti, që hyn në auditorët e Kolegjit ILIRIA. Vështirësitë e çdo studenti janë shqetësimi jetësor i Kolegjit ILIRIA, suksesi i çdo studenti motiv i fuqishëm për punë të vazhdueshme me cilësi sipërore!

Kolegji ILIRIA synon dhe punon të formojë kuadro me vetëdije të lartë kombëtare. Kjo është arsyeja se pse ILIRIA është pjesë e pandashme dhe e natyrshme e elitës së universiteteve në botë: Universiteteve Mbretërore! Kolegji ILIRIA në organizimin e punës brenda tij mbështetet në idenë se universitetet krijojnë elita dhe se këto elita duhet të kenë njohuri dhe vetëdije për interesat e kombit. Formimi i elitave është përkushtimi ynë, fryma kombëtare është inspirimi ynë!

Kolegji ILIRIA siguron mundësi të shkëlqyeshme për të rinjtë ambiciozë, të cilët kanë dëshirë të ndjekin një kolegj, që ofron ndërthurje të teorisë dhe praktikës, përgatitje për nevojat imediate dhe të ardhme të shoqërisë, orientim të vendosur drejt një institucioni akademik hulumtues, etj.

Sigurimi i Cilësisë


Kolegji ILIRIA ka themeluar Zyrën e Cilësisë e cila ndjek dhe analizon cilësinë e procesit mësimor, metodologjisë së mësimdhënies dhe mësimzënies, raportet profesor-student, zbatimin dhe avancimin e kurrikulave, etj. Kjo zyrë është një organ ekzekutiv brenda Kolegjit, që ka dhënë rezultate të shkëlqyera në zbatimin e filozofisë së Kolegjit ILIRIA.

Në samitin Evropian të liderëve, në Universitetin e Oxfordit, në një ceremoni solemne Kolegjit ILIRIA iu nda Çmimi Evropian për Cilësi.

Programet BACHEOR

Kolegji ILIRIA, institucioni më i digjitalizuar dhe më prestigjioz
në shtetet në rajon, bënë regjistrimin e studentëve në programet
e akredituara BACHELOR:

  Ekonomik – Banka, Financa dhe Kontabilitet
  Menaxhment dhe Inormatikë
  Biznes Ndërkombëtar
  Shkenca Kompjuterike – Informatikë e Aplikuar
        -Informatikë për Biznes
        -Inxhinieri Softverike dhe Databaza
        -Robotikë dhe Mekatronikë
  Juridik
      -Shkencat Administrative – Kushtetuese
      -Shkencat Penale – Juridike
      -Shkencat Civile – Juridike
      -Shkencat Ndërkombëtare – Juridike
      -Shkencat Financiare – Juridike

Programet MASTER

Kolegji ILIRIA, institucioni më i digjitalizuar dhe më prestigjioz
në shtetet në rajon, bënë regjistrimin e studentëve në programet
e akredituara MASTER:

  Ekonomik – Banka, Financa dhe Kontabilitet
  Menaxhment dhe Inormatikë
  Juridik-Civil
  Menaxhment Shëndetësor

finale
LUM Jean Monnet University (Italy) and ILIRIA College (Kosovo) offer a Summer course on some critical issues in contemporary European Union in need of greater attention to effects of financial crisis on fiscal policy choices by Member States and on the protection of fundamental rights.

The weeklong LUM-ILIRIA Summer School comprises a general module on legal and economic foundations of European Union and its policies of enlargement eastward, with a focus on relations with Western Balkans, whose European perspective is integrated into the stabilization and association process aiming at strengthening the rule of law, good governance, judicial and administrative reform, and the development of civil society.

Students are offered specialized modules on sensitive topics as Multilevel Constitutionalism and Dialogue among Courts, Conditional Policies, Monetary Union and National Fiscal Sovereignty.