|
 
 
 

PROGRAMI PROFESORËT NE VIZITË

Përmes këtij programi Kolegji ILIRIA promovon prezencën e profesorëve dhe profesionistëve të dalluar të ardhur nga Universitete, Institucione dhe Biznese nga e gjithë bota për të ligjëruar dhe për të zhvilluar lëndë në vizitë në Institucionin tonë.
Programi u mundëson studentëve të marrin njohuri të ndryshme teoriko-praktike bashkëkohore dhe të mësojnë metoda inovative të mësimit duke i ndihmuar në këtë formë avancimit të mësimzënies së tyre paralel standardeve ndërkombëtare, nxitjes së bashkëpunimeve të reja student-profesor, hapja e mundësive për bashkëpunime në projekte kërkimore, vizita studimore dhe shumë forma tjera të mobilitetit dhe shkëmbimit akademik-shkencor.
Në anën tjetër ky program i mundëson edhe bashkëdyzimin e aspekteve të mësimdhënies së profesorëve lokal dhe profesorëve në vizitë përmes shkëmbimit të përvojave të tyre dhe njohurive rreth fushave të caktuara relevante si dhe për zhvillimin e bashkëpunimit në projekte të përbashkëta akademike-shkencore.
Kolegji ILIRIA deri më tani ka angazhuar këto nën programe dhe këta profesor në vizitë.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet