BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

Banka, Financa dhe Kontabilitet

PROGRAMI BACHELOR
BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET

Kohëzgjatja:  3 vite
ECTS:  180

Departamenti Banka, financa dhe kontabilitet, do të pregadisë ekspertë - profil të ekonomistëve që momentalisht janë kuadro deficitare për Kosovën, pasi aktualisht ka pak kuadro të cilat janë aftësuar të aplikojnë standardet ndërkombëtare të raportimeve financiare nga lëmia e kontabilitetit si dhe të menaxhojnë drejtë me financa dhe në sistemin bankar në kushtet e ekonomisë së tregut.
 Departamenti i financave aftëson studentët e Fakultetit Ekonomik nga fusha e financave, bankave, sigurimeve, buxhetit, doganave, marrëdhënieve financiare ndërkombëtare, bursave dhe afarizmi me letrat me vlerë, kontabilitet dhe udhëheqjes së kontabilitetit me kompjuter.
Ky department krijon kuadra të afta që do të dijnë të kryejnë detyrën e auditorit, për të bërë auditimin e brendshëm ashtu edhe atë të jashtëm. Përkatësisht, këto kuadro shumë lehtë mund të licencohen edhe për detyrën e auditorit të jashtë.
Studentët do të aftësohen për të shkruar, përkatësisht të dijnë drejtë të prezantojnë situatën financiare të ndërmarrjes, të përpilojnë pasqyrat financiare, të lexojnë në mënyrë profesionale pasqyrat financiare, të prezantojnë situatën egzistuese ekonomike, apo rezultatet e arritura në bazë të analizave të ndryshme ekonomike. Kandidatët do të mund ta prezantojnë në formën më të mirë të shkruar ecuritë e afarizmit apo ecuri të tjera, aftësi kjo e cila mungon te kuadrot të cilët kan kryer studimet e kësaj natyre.
Kandidatët e diplomuar në këtë Departament do të bëhen ekspertë nga nga këto fusha dhe mund të japin kontributin e tyre si ekspert në institucionet shtetërore, banka, kompani të sigurimeve, dogana, institucione të auditimit, ne Institucionet Shtetërore të Kosovës (Buxhet, Thesar, Administratën Tatimore, etj.), në ndërmarrjet private, në përfaqësitë e kompanive të huaja, institucione të ndryshme ekonomike, në komuna, në bursa, etj.

 

LËNDËT E OBLIGUESHME
1. Matematika
2. Mikroekonomia I
3. Kontabiliteti
4. Statistika
5. Makroekonomia I
6. E drejta biznesore
7. Gjuha angleze I

LËNDËT ZGJEDHORE (dy  nga lëndët e mëposhtme)
8. Sociologjia
9. Bazat e Informatikës
10. Ekonomia e resurseve
11. Shkrim akademik 
12. Lëndë opcionale


    
LËNDËT E OBLIGUESHME
1. Kontabilitet financiar  
2. Menaxhment bankar 
3. Kontabilitet i menaxhmentit   
4. Financa monetare   
5. Marketing
6. Gjuhë Angleze II 

 
LËNDËT ZGJEDHORE (katër  nga lëndët e mëposhtme)

6. Makroekonomia II  
7. Kërkime operacionale  
8. Biznes ndërkombëtar  
10. Menaxhment  
11. Ndërmarrësi   
12. Integrime ekonomike evropiane      
13. Lëndë opcionale  
LËNDËT E OBLIGUESHME
1. Financa e korporatave  
2. Financa publike
3. Tregje dhe institucione financiare   
4. Analiza financiare
5. Kontroll dhe revizion   
6. Tema e diplomës

LËNDËT ZGJEDHORE (tre  nga lëndët e mëposhtme)

7. Menaxhimi i projekteve  
8. Kontabiliteti publik  
9. Financat ndërkombëtare  
10. Menaxhimi i bazave të të dhënave  
11. Ekonomia e tranzicionit  
12. Teoria dhe metodat e vendosjes  
13. Menaxhment financiar  
14. Lëndë opcionale

ILIRIA SIS

toeic_412578405.png

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet