BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Juridik

Juridik

PROGRAMI BACHELOR

JURIDIK – I PËRGJITHSHËM

Kohëzgjatja:  4 vite

ECTS:  240

Fakulteti Juridik mundëson përgatitje të ekspertëve  të ardhshem nga lëmia e shkencave juridike, i dizajnuar me plan dhe program për të krijuar juristë me shkallë të lartë të aftësive profesionale që të shërbejnë  në administratën shtetrore dhe etnitetin e biznesit si në nivel vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar.

Duke marrë për bazë rëndësinë e profesionit të juristit në nxitjen, zhvillimin dhe aplikimin e të drejtës në administratën shtetërore dhe në etnitetin e biznesit, e bën profilin e juristit dhe vetë Fakultetin Juridik të një rëndësie të veçantrë.

Në këtë fakultet kandidatët do të mësojnë që pos lëndëve profesionale juridike të mësojnë edhe lëndë tjera të cilat do të kompletojnë rrumbullaksimin e njohurive të një juristi sipas kërkesave të bashkëkohore të sektorit public dhe privat. Juristi do të jetë i aftë të bëjë prezantime të shkëlqyeshme të situatave, analizë të tyre dhe njëkohësisht të japër zgjidhje profesionale.

 Kompletimin e njohurive në Fakultetin Juridik të Kolegjit ILIRIA, do ta mundësojnë personeli arsimor i cili është i aftë dhe me përvojë shumë vjeçare. Pajisjet teknike që do të përdoret gjatë ligjërimit do të mundësojnë një ligjërim të avansuar dhe me efekivitet të lartë.

Avancimi në dituri dhe në konkurencë në lëminë e sistemit juridik është rezultat i qasjeve, metodave dhe formave të studimit, të cilat janë efektive dhe të pranueshme për studentët.

Pozita juridikie e Kosovës dhe zhvillimi i ekonomisë së tregut kërkonë juristë të aftë të cilët do të jenë të pregaditur për këto sfida që i kërkon profesioni i juristit. Kurse kompletimi i njohurive në Fakulktetin Juridik tani do të jetë realitet.

LËNDËT E OBLIGUESHME

1 Bazat e teorisë të së drejtës  
2 Historia e shtetit dhe së drejtës  
3 Ekonomia  
4 Gjuhë angleze I  
5 E drejta romake  
6 Metodologjia e shkrimit ligjor  
7 Sociologji  
8 Gjuhë angleze II   

LËNDËT ZGJEDHORE (dy  nga lëndët e mëposhtme)

9 E drejta dhe etika  
10 Sociologjia juridike  
11 Retorika dhe shprehja juridike  
12 Teoria dhe praktika parlamentare  
13 Bazat e sistemit gjyqësor  
14 Bazat e informatikës  
15 Historia e shtetit dhe se së drejtës shqiptare   

LËNDËT E OBLIGUESHME

1 E drejta kushtetuese  
2 E drejta civile  
3 E drejta penale  
4 E drejta administrative  
5 Politika ekonomike  
6 Kriminalistikë  
7 E drejta familjare dhe trashigimore  
8 Organizatat ndërkombëtare   

LËNDËT ZGJEDHORE (dy nga lëndët e mëposhtme)

9 Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve  
10 E drejta e kadastrave  
11 Klinika Juridike civile  
12 Politika kriminale  
13 Gjyqësia kushtetuese  
14 Komunikim masiv  
15 Kundërvajtjet në lëmin penal  
16 Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore   

 

LËNDËT E OBLIGUESHME

1 E drejta ndërkombëtare publike  
2 E drejta e detyrimeve  
3 E drejta procedurale penale  
4 Procedura administrative  
5 E drejta e punës  
6 E drejta e Unionit Evropian  
7 E drejta ndërkobëtare private   
8 Financat dhe e drejta financiare   

LËNDËT ZGJEDHORE (dy  nga lëndët e mëposhtme)

8 Krimi i organizuar   
9 Shkathtësitë praktike gjyqësore  
10 Arbitrazhi  
11 Taktika kriminalistike  
12 E drejta e sigurimit social ndërkombëtar  
13 Administrim Lokal  
14 E drejta bankare  
15 Mjekësia ligjore  
16 Klinika juridike penale  
17 Klinika juridike fiskale  
18 Terrorizmi   

LËNDËT E OBLIGUESHME

1 E drejta e procedurës civile 
2 E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut   
3 Kriminologji me penologji  
4 E drejta tregtare   

LËNDËT ZGJEDHORE (një  nga lëndët e mëposhtme)

5 E drejta tregtare ndërkombëtare  
6 E drejta e konkurencës  
7 Bursa dhe afarizmi në bursë  
8 E drejta e sigurimeve  
9 Analiza ekonomike e së drejtës  
10 E drejta ndërkombëtare e punës   

MODULET ZGJEDHORE (një  nga modulet e mëposhtme)

MODULI: Shkencat administrative-kushtetuese
1 E drejta kushtetuese pozitive 
2 E drejta administrative - pjesa e posaçme
3 Filozofia e së drejtës

4 E drejta sociale 

MODULI: Shkencat penalo-juridike
1 E drejta penale – pjesa e posaçme  
2 E drejta e procedurës penale- pjesa e e posaçme  
3 Viktimologji  
4 E drejta penale ndërkombëtare   

MODULI: Shkencat civilo-juridike
1 E drejta sendore   
2 E drejta e procedurës civile- pjesa e posaçme   
3 E drejta kontraktore  
4 E drejta e pronësisë intelektuale   

MODULI: Shkencat ndërkombëtare-juridike
1 E drejta ndërkombëtare private konvencinale   
2 Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare   
3 E drejta ndërkombëtare humanitare  
4 E drejta diplomatike dhe konsulare   

MODULIi: Shkencat Financiare-juridike
1 Institucionet financiare ndërkombëtare   
2 E drejta ndërkombëtare ekonomike   
3 E drejta tatimore dhe buxhetore  
4 Qeverisja e korporatave

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet