BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

Shkenca Kompjuterike - Informatikë e Aplikuar

Studime Bachelor
Kohëzgjatja:  3 Vite
ECTS:  180

Programi i Shkencave të Aplikuara ofron njohuri bashkëkohore teorike dhe praktike në fushën e shkencave të aplikuara të informatikës për të punuar profesionalisht në biznese të cilat kanë të bëjnë me teknologjinë informative dhe aplikimin e tyre për biznese udhëheqëse, shërbime publike dhe institucione të një spektri të gjerë.

Programi ofron mundësinë për studentët që ata të marrin njohuri dhe aftësi në pajtueshmëri me dimensionet e avancuara të ekonomisë së tregut. Njohuritë e ofruara në fushën e shkencave të aplikuara të informatikës do të bëjnë të mundur për studentët, që ata të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e informatikës për një menaxhment shumë efektiv.

Kualifikimi i studentëve në laboratorin e informatikës do të ofrojë mundësinë për ta, që të marrin aftësitë e nevojshme praktike.
Studentët do të arrijnë nivel të lartë të njohurive në: Programim, Softuer Aplikativ, Menaxhim të Bazës së të Dhënave, Menaxhment, Analiza Makroekonomike, Makroekonomi, Aftësi për Shkrim dhe Prezantim, Menaxhim të Resurseve Humane, dhe tjera fushe të cilat do të bëjnë të mundur kompletimin e njohurive për menaxhment të një spektri në një nivel mjaft të avancuar.

Lidhja e fortë e njohurisë teorike me kualifikimin e tyre në praktikë është bazë e punës në këtë fakultet. Respektivisht, studentët do të jenë në gjendje të dinë të menaxhojnë në mënyrë të suksesshme, në kushtet e ekonomisë së tregut, duke njohur dhe duke adoptuar veprimet e tyre menaxheriale përkrah kërkesave dhe specifikave që janë prezente në Kosovë.

Përderisa, aftësitë e fituara në fushën e informatikës do të rrisin nivelin menaxherial të studentëve në një nivel të lartë.
Me njohuritë e fituara në këtë fakultet, studentët do të kualifikohen për të punuar me sukses në: iniciativa të biznesit, në menaxhimin e sistemeve informative, në menaxhimin e ndërmarrjeve private dhe publike, në menaxhimin e bankave, institucioneve publike, kualifikim në fushën e informatikës, veçanërisht në fushën e programimit, punës në institucione kërkimore, institute për konsultime dhe shumë shërbime të ndryshme.

COMPULSORY COURSES

1     Introduction to programming
2     Mathematics I
3     Digital Circuits Technology
4     Fundamentals of Electrotechnics
5     Algorithms & Data Structure
6     Web Languages
7     Computer Networks
8     Computer Architecture

ELECTIVE COURSES

 9      Academic Writing
10     English I
11     User Interface Design
12     Software Quality Assurance
13     Optional Course  


COMPULSORY COURSES

1     Database
2     Applied Software
3     Operating Systems
4     Object Oriented Programming
5     Artificial Intelligence
6     Software Engineering
7     Network Software   

ELECTIVE COURSES

8     E-business
9     Operational Research
10   English II
11   Statistics  


Mayor Program: IT for Business (Third Year)
COMPULSORY COURSES

1     Accounting
2     Introduction to Business
3     Management
4     Project in S.E. (possible internship)
5     Microeconomics
6     Marketing
7     E-Governance
8     Diploma Thesis


Mayor Program: Database and Software Engineering (Third Year)
COMPULSORY COURSES

1     Advanced Database
2     Digital Communication Principles
3     Electronics I
4     Project in TIT (Possible Internship)
5     Transact SQL
6     Multimedia Design
7     Internet Security
8     Diploma Thesis

 

Mayor Program: Robotics and Mechatronics (Third Year)
COMPULSORY COURSES

1     Electronics I
2     Mathematics II
3     Mechanics
4     Project in Mechatronics (Possible Internship)
5     Robotics
6     Process Automatisation
7     Microcontroller
8     Diploma Thesis

Untitled Document
Student Information System Login
 

toeic_412578405.png

Publikimet & Njoftimet