BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

Shkenca Kompjuterike - Informatikë e Aplikuar

Studime Bachelor
Kohëzgjatja:  3 Vite
ECTS:  180

Programi i Shkencave të Aplikuara ofron njohuri bashkëkohore teorike dhe praktike në fushën e shkencave të aplikuara të informatikës për të punuar profesionalisht në biznese të cilat kanë të bëjnë me teknologjinë informative dhe aplikimin e tyre për biznese udhëheqëse, shërbime publike dhe institucione të një spektri të gjerë.

Programi ofron mundësinë për studentët që ata të marrin njohuri dhe aftësi në pajtueshmëri me dimensionet e avancuara të ekonomisë së tregut. Njohuritë e ofruara në fushën e shkencave të aplikuara të informatikës do të bëjnë të mundur për studentët, që ata të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e informatikës për një menaxhment shumë efektiv.

Kualifikimi i studentëve në laboratorin e informatikës do të ofrojë mundësinë për ta, që të marrin aftësitë e nevojshme praktike.
Studentët do të arrijnë nivel të lartë të njohurive në: Programim, Softuer Aplikativ, Menaxhim të Bazës së të Dhënave, Menaxhment, Analiza Makroekonomike, Makroekonomi, Aftësi për Shkrim dhe Prezantim, Menaxhim të Resurseve Humane, dhe tjera fushe të cilat do të bëjnë të mundur kompletimin e njohurive për menaxhment të një spektri në një nivel mjaft të avancuar.

Lidhja e fortë e njohurisë teorike me kualifikimin e tyre në praktikë është bazë e punës në këtë fakultet. Respektivisht, studentët do të jenë në gjendje të dinë të menaxhojnë në mënyrë të suksesshme, në kushtet e ekonomisë së tregut, duke njohur dhe duke adoptuar veprimet e tyre menaxheriale përkrah kërkesave dhe specifikave që janë prezente në Kosovë.

Përderisa, aftësitë e fituara në fushën e informatikës do të rrisin nivelin menaxherial të studentëve në një nivel të lartë.
Me njohuritë e fituara në këtë fakultet, studentët do të kualifikohen për të punuar me sukses në: iniciativa të biznesit, në menaxhimin e sistemeve informative, në menaxhimin e ndërmarrjeve private dhe publike, në menaxhimin e bankave, institucioneve publike, kualifikim në fushën e informatikës, veçanërisht në fushën e programimit, punës në institucione kërkimore, institute për konsultime dhe shumë shërbime të ndryshme.

COMPULSORY COURSES

1     Introduction to programming
2     Introduction to Computer Sciences
3     Discrete Structures
4     Advanced IT skills
5     Programming
6     Internet Technologies
7     Algorithms & Data Structures
8     Calculus and Linear Algebra

ELECTIVE COURSES

 9      Academic Writing I
10     User Interface Design
11     English I
12     Digital Circuits Technology
13     Optional Course  


COMPULSORY COURSES

1     Databases
2     Computer Architecture
3     Software Engineering
4     Object Oriented Programming
5     Operating Systems
6     Advanced Databases
7     Computer Networks

ELECTIVE COURSES

8     Multimedia Design
9     English II
10   Electronics
11   Statistics 
12   Operational Research 


COMPULSORY COURSES

1     Artificial Intelligence
2     Data Security
3     Web Programming

ELECTIVE COURSES

1     Information Theory and Digital Communications
2     Digital Signal Processing
3     Computer Graphics
4     Applied Software
5     Software Quality Assurance
6     Network Software
7     E Business
8     Robotics

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet