BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Biblioteka

Biblioteka

Furnizimi i vazhdueshëm i bibliotekës me literaturë të nevojshme për studentët dhe për institutet shkencore hulumtuese, është përkushtim i Institucionit. Biblioteka e Kolegjit është mjaft e pasur me tituj të librave profesional dhe me numër të konsiderueshëm të ekzemplarëve, me dinamikë të rritjes së shpejtë. 

Furnizimi dhe pasurimi i bibliotekës me literaturë është proces i vazhdueshëm. Furnizimi dhe menaxhimi i bibliotekës ka një rëndësi të veçantë në avancimin e cilësisë së studimeve. Kolegji punën e furnizimit dhe menaxhimin e bibliotekës e definon me Rregullore mbi bibliotekën.

Kolegji në Sistemin Informativ të Menaxhimit ka edhe softuerët adekuatë të cilët pasqyrojnë shfrytëzimin sistematik të literaturës adekuate në bibliotekë. Me këtë rast, bëhet evidentimi i shfrytëzuesve dhe studiuesve gjatë vitit. Zyra e kontrollit të cilësisë, përmes këtij sistemi, njoftohet me literaturën në dispozicion, nivelin e shfrytëzimit të saj, njoftohet me refleksionet e lexuesve të fushave të ndryshme gjë që i jep funksionimit të bibliotekës një konotacion vërtetë të ambientit mësimor studimor. Salla e leximit është në dispozicion të studentëve 24 orë në ditë.

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet