BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Dokumente

LISTA E AKTEVE JURIDIKE TË KOLEGJIT ILIRIA

 

1. Statuti i Kolegjit ILIRIA

2. Strategjia (Permbledhje) e Kolegjit ILIRIA

3. Struktura Organizative e Kolegjit ILIRIA

4. Kodi i Etikës

5. Procedurat e Ankesave të Studentëve

7. Kalendari Akademik 2019/2020

8. Vendimet dhe Raportet e Akreditimit të Kolegjit ILIRIA nga Agjencia e Kosoves per Akreditim

9. Raport i Vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga AKA - 2009

10. Raport i Vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga AKA - 2010

11. Raport i Vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga AKA - 2012

12. Raport i Vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga AKA - 2013

13. Raport i Vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga AKA - 2014

14. Raport i Vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga AKA - 2015

15. Raport i Vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga AKA - 2016 (1)

16. Raport i Vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga AKA - 2016 (2)

 

Lista e dokumenteve dhe akteve juridike te disponueshme permes bibliotekes elektronike te Kolegjit ILIRIA

1. Plani Strategjik

2. Rregullorja e Sigurimit të Cilësisë

3. Plani vjetor i punës për sigurimin e cilësisë

4. Rregullorja e kërkimit shkencor

6. Rregullorja për avancim akademik

7. Raporti i Vetëvlerësimit (AQAS)

8. Raporti i Vetëvlerësimit (AKA)

9. Programi i Studimeve – Bachelor në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

10. Programi i Studimeve – Bachelor në Juridik

11. Programi i Studimeve – Bachelor në Shkenca Kompjuterike

12. Programi i Studimeve – Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

13. Programi i Studimeve – Master në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

14. Programi i Studimeve – Master në Juridik Civil

15. Programi i Studimeve – Master në Juridik Penal

16. Programi i Studimeve – Master në Inxhinieri Softverike

17. Programi i Studimeve – Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

18. Rregullorja e shoqatës Alumni

19. Statuti i Parlamentit Studentor

20. Rregullorja e apelimit nga studentët

21. Udhëzues për procedurën diciplinore të Komisionit të Etikës

22. Strategjia e ndërkombëtarizimit

23. Rregullore për punën e Senatit

24. Raporti i Cilësisë

25. Rregullore për organizimin e brendshëm – Rregullore për administratë (përshkrimi i punës dhe kushtet e punës, pozita, koeficienti i pagesës)

26. Rregullore e ngarkesës së stafit në mësimdhënie

27. Doracak për studentë

28. Doracak për Staf

29. Rregullore e rekrutimit të stafit

30. Rregullore për vlerësimin e programit të studimit

31. Rregullore për regjistrimin e studentëve në nivelin Bachelor

32. Rregullore e Studimeve Master

33. Rregullore e mësimit klinik

34. Rregullore e mësimit praktik

35. Rregullore për mësimi dhe karakteristikat e ekselencës në mësimdhënie

36. Raporti i vlerësimit të Kolegjit ILIRIA nga Stafi Akademik dhe Administrativ

37. Raporti i Cilësisë – Vëzhgimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies

38. Lista e publikimeve shkencore

39. Quality Review Report – Follow Up Report (by Departments)

40. Projektet dhe Bashkëpunimet Ndërkombëtare të Kolegjit ILIRIA

41. Rregullore mbi organizimin dhe punën e Këshillit Drejtues të Kolegjit ILIRIA

42. Rregullore mbi punën e Këshillave Mësimor-Shkencor të Fakulteteve

43. Rregullore për Studime të Doktoratës

44. Plani Financiar 2018-2021

45. Rregullore për Rishikim të Kurrikulës

46. Rregullore për përpilim të Kurrikulës

47. Strategjia e Mësimdhënies dhe Mësimnxënies

48. Raporti i Ekzekutimit Vjetor Buxhetor

49. Raporti Semestratl i Mësimdhënies

50. Raporti Semestral i Vlerësimit të Studentëve

51. Plani për Kërkim Shkencor

52. Strategjia për trajtimin e mossuksesit dhe braktisjes

53. Rregullore për privaci dhe siguri të të dhënave

54. Rregullore për Siguri dhe Shëndet në Punë

55. Rregullore për Bibliotekën

56. Katalogu i Librave dhe Qasjes në Revista Shkencore

57. Raporti vjetor i mobilitetit të stafit dhe studentëve

58. Plani për shërbim ndaj komunitetit

59. Rregullore mbi mënyrën e notimit me teste

60. Rregullore mbi procesverbalet e notave

61. Rregullore për shërbime pa pagesë studentëve

62. Rregullore për Bibliotekën Elektronike

63. Rregullore për Qendrën për Përkrahjen e të diplomuarve

64. Rregullore për konsultime online

65. Rregullore për institutet kërkimore (Qendrat Kërkimore)

66. Rregullore për marrëdhënien e punës 

67. Rregullore për bashkëpunimin professor-asistent

68. Rregullore për mësimdhënësit

69. Rregullore për mentorime

70. Rregullore për konsultimet në studimet Master

71. Rregullore për organizimin e provimeve

72. Rregullore për zëvendësimin/kompenzimin e ligjeratave të humbura

73. Rregullore për procedurat e mbrojtjes së punimit të diplomës

74. Rregullore për provimet Master

75. Rregullore për transferimin e studentëve

76. Rregullore për zyrën e kontabilitetit

77. Rregullore për përpilimin e detyrave të privimeve dhe kolokiumeve

78. Rregullore për çmimin “Student i Dalluar”

79. Rregullore për mbrojtje nga zjarri

80. Rregullore mbi pagat

81. Rregullore për Qendrën e Karrierës

82. Rregullore për përkrahjen e Alumni

83. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës

84. Rregullore për project propozimet hulumtuese

85. Rregullore për ID kartelat

86. Rregullore mbi vëzhgimin e të mësuarit dhe mësimdhënies

87. Rregullore mbi vëzhgimin vjetor të procesit të të mësuarit dhe mësimdhënies

88. Rregullore mbi botimin e teksteve

89. Rregullore mbi ndarjen e Bursave

90. Rregullore për Televizionin Intern

91. Rregullore për përdorimin e gjuhës dhe informatën kthyese në procesin e vëzhgimit

92. Rregullore për honoraret për veprimtaritë botuese

93. Rregullore mbi barazinë dhe cilësinë e mësimdhënies

 

 

LEGJISLACIONI

 

1. Ligji i Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës

2. Standardet dhe Udhëzimet për Sigurimin e Cilësisë në Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë (SUE)

3. Manuali i AKA

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet