BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Rektori

Rektori

Prof. Dr. Isak Shema

FJALA E REKTORIT

Kolegji ILIRIA është institucion autonom privat i arsimit të lartë universitar i cili , që nga themelimi i tij dhe deri më sot, në fillimin e vitit të ri akademik 2018-2019, me sukses të plotë ka arritur që në të gjitha njësitë akademike të akredituara të realizojë procesin e mësimdhënies, të punës kërkimore shkencore dhe shumë veprimtari të rëndësishme për zhvillimin e studimeve universitare dhe për përgatitjen e kuadrit profesional dhe shkencor në Republikën e Kosovës dhe më gjerë

Në cilësinë e Rektorit të Kolegjit ILIRIA, si drejtues akademik i këtij institucioni, do të vazhdoj aktivitetet e duhura, duke udhëhequr dhe menaxhuar me përgjegjësi Kolegjin ILIRIA në pajtim me Statutin dhe me politikën e Këshillit Drejtues.

Veprimtaria arsimore, shkencore dhe kulturore e deritanishme e të gjitha njësive akademike dhe e Kolegjit në tërësi është mjaft e suksesshme. Organet drejtuese kanë përcaktuar angazhimet për zhvillimin e gjithanshëm të programeve studimore për funksionimin e kolegjit universitar bashkëkohor, për afirmimin e tij në planin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe për të realizuar synimet aktuale bashkëkohore për formimin e kuadrit profesional dhe shkencor, për përgatitjen teorike dhe për realizimin e zbatimit të teorisë në punën praktike, për avancimin e angazhimin e studentëve në procesin mësimor dhe shkencor, për pasurimin e veprimtarisë botuese, për sigurimin e literaturës në bibliotekën universitare, për përdorimin e bibliotekës digjitale, të teknologjisë funksionale dhe për përmirësimin e kushteve materiale.

Kolegji ILIRIA në vitit 2018 ka mbajtur, përveç tjerash, edhe konferencën shkencore me temën Kërkimi shkencor dhe inovacioni në arsimin e lartë universitar. Janë trajtuar çështje të kërkimit shkencor dhe të inovacionit në arsimin e lartë. Tematika më e gjerë ka përfshirë rrjedhat bashkëkohore të organizimit të kërkimit shkencor, duke u bazuar sidomos në Kartën Evropiane të Kërkuesve Shkencorë dhe në programet e tjera strategjike.

Revista ILIRIA INTERNATIONAL REVIEW me impakt ndërkombëtar, botohet me përkushtim profesional dhe shkencor. Pas botimit të vol.8, Nr. 1. (2018), është përgatitur për botim numri vijues, Vol. 8. Nr.2 (2018).

Objektivat e veprimtarisë aktuale dhe të ardhshme arsimore dhe shkencore lidhen me sigurimin e cilësisë dhe përfshihen në kuadër të programeve, të projekteve, të temave dhe të aktiviteteve vijuese të Kolegjit ILIRIA në rrafshin e gjerë dhe të thelluar të studimeve bashkëkohore edhe në institutet shkencore, për të ofruar zgjidhje për disa aspekte të zhvillimit perspektiv të veprimtarisë kërkimore, shkencor dhe të inovacionit.

Është shtuar dukshëm përgjegjësia dhe interesimi i stafit akademik, i studentëve dhe i bashkëpunëtorëve të tjerë për pjesëmarrje dhe angazhim të drejtpërdrejtë për realizimin e programeve studimore në nivelin e studimeve Bachelor dhe të studimeve Master dhe të projekteve të veprimtarisë akademike. Organet drejtuese përkrahin të gjitha njësitë akademike, njësitë organizative si edhe organizatat e studentëve për të zhvilluar veprimtarinë e rregullt dhe efektive të Kolegjit ILIRIA.

ILIRIA SIS

toeic_412578405.png

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet